Acollida Residencial

  Servei de Pisos Assistits per a joves extutelats  

La Fundació disposa de tres pisos d'autonomia a la ciutat de Girona (Aneto, Everest i Guilleries) adreçat a joves extutelats, d'entre 18 i 21 anys.

Objectiu general: Garantir una atenció integral, adaptada a les necessitats de cada jove, per dur a terme un procés de desenvolupament cap a l'autonomia de forma global en el si del projecte socioeducatiu, implicant i fent partícips als joves de manera proactiva. 

 

Amb el suport de:

    


  Servei de Pis Assistit per Joves Tutelats  

El Pis Tramuntana, que està situat a la mateixa entitat, és un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de joves d’entre 16 a 18 anys, tutelats per a  la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que es troben en un procés de desinternament progressiu de les institucions, per tal que els permeti assolir una integració social i laboral òptima.

Objectiu general: donar resposta a situacions i necessitats de joves que requereixen una especialització tècnica alternativa a la seva família d’origen, facilitant un procés socioeducatiu, d’autonomia i emancipació per a la vida adulta.

 

Amb el suport de: