Unitat d'Escolarització Compartida - UEC

 

UEC PNO Girona

Entitat impulsora del projecte: UTE UEC PNO GIRONA – ESCOLA NOVES TENDÉNCIES – FUNDACIÓ OSCOBE.

 

Persones de referència del projecte: Manel Sánchez Delgado, Director

Adreça de l’entitat: Zona Sant Medir s/n 17150 Sant Gregori (Girona)

Telèfon 972 22 16 57 Ext: 3

Adreça electrònica: manel.sanchez@oscobe.com

Plana Web i Xarxes Socials:

Twitter: @UECPNOGIRONA

Instagram: UECPNOGIRONA

 

L’objectiu de la UEC PNO Girona és garantir l’acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO, així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat, o bé l’accés a la vida laboral mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats a les seves necessitats.

 

Calendari

De setembre a juliol (seguint el calendari escolar).

 

On estem?

Estem situats en les instal·lacions de la Fundació OSCOBE, carretera Sant Medir s/n Sant Gregori (Girona).

Per venir a la UEC es disposa de transport escolar*. Sortida i recollida a l’Estació de Girona
*(transport becat pels joves).

 

Perfil dels beneficiaris/es:

• Joves entre 14-16 anys.

• Absentisme i/o fracàs escolar.

• Situació de risc d’exclusió social.

• Dificultats d’adaptació al sistema educatiu i/o rebuig escolar.


Places disponibles:

La UEC PNO Girona disposa d’una capacitat de 32 alumnes.

La UEC 19 Perruqueria i estètica disposa d’una capacitat de 15 alumnes.

 

QUE Fem?

• Adaptació acadèmica

• Competències instrumentals bàsiques i transversals (Tast d’oficis)

• Possibilitat de l’obtenció del GESO

• Tutoria

• Continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat

• Orientació educativa

• Acompanyament i seguiment educatiu.


COM treballem amb els alumnes?

El treball amb els alumnes combina diferents accions:

Adaptació curricular.

Es prendrà com a referència el currículum de l’ESO i les característiques de l’alumnat de la UEC, es plantejarà una adaptació del currículum en el qual s’augmentaran les hores de tallers i es reduiran les hores de matèries instrumentals.

El contingut de les instrumentals es treballarà transversalment en tots els tallers que conformen el currículum de la UEC. Bona part dels objectius de la ESO així com el treball competencial s’assolirà mitjançant la pràctica dels tallers, l’acció tutorial i el servei d’acompanyament.

Aquesta adaptació curricular ens permetrà canvis en el procés d’ensenyament- aprenentatge que són bàsics per aconseguir els objectius proposats:

- Formació instrumental: són els aprenentatges imprescindibles que els adolescents necessitaran per viure en la nostra societat i per accedir als cercles més normalitzats. Les competències comunicatives i un bon domini de les habilitats mecàniques de càlcul són continguts bàsics.

- Els tallers : els alumnes s’incorporaran com “aprenents”, sota el guiatge del mestre de taller i amb l’ajuda constant del seu tutor/a o co-tutor/a i, sovint dels companys/es. Es un espai on l’adolescent s’hi ha de sentir còmode, en un clima de treball diferent que el de l’aula: l’organització, la maquinària, el local, i les relacions que s’establiran contribuiran a assolir l’objectiu.

L’adaptació curricular possibilitarà també un canvi en la percepció de si mateixos convertint el seu negativisme en expectatives de futur. La UEC ha de propiciar experiències d’aprenentatge satisfactòries, on els adolescents comprovaran que són capaços d’aprendre, és imprescindible per assolir l’èxit escolar.

Empoderament pel desenvolupament de competències.

Es treballarà amb un model d’orientació, capacitació i formació que posa en el centre de l’atenció i la intervenció dels adolescents , els seus aprenentatges i el seu empoderament.
Model de competències.

El moment actual en el que ens trobem, la falta d’oportunitats laborals i el gran volum de joves que han quedat exclosos del mercat de treball, fa palesa la necessitat d’estratègies d’intervenció que permetin un coneixement en profunditat de es capacitats de les persones, és a dir, d’allò que saben fer, però també el currículum ocult o el que és el mateix, dels factors potenciadors i inhibidors de desenvolupament de les persones. Part del model de definició de competències de l’ISFOL (Instituto per la Sviluppo de la Formazione Professionale dei Lavoratori, 1995).

Acompanyament tutorial.

Mitjançant l’acció tutorial, es promou la reflexió, es facilita la integració de noves competències i aprenentatges i s’afavoreix la presa de decisió a través de la presa de consciència d’alternatives i possibilitats. En definitiva, acompanyar a la persona des del seu primer pas: que defineixi cap a on vol anar, que analitzi quina és la seva situació de partida i al llarg del desenvolupament vital (personal, formatiu i professional), per a que pugui anar assolint els objectius concrets definits en el Pla d’Acció tutorial.

Socioeducatiu.

Es treballarà per recuperar l’educabilitat de l’alumnat que actualment ha quedat molt compromes després de les seves ben diverses històries formatives. L’educabilitat és el primer concepte que justifica les intervencions d’aquest tipus. Tot jove pot aprendre i pot incorporar coneixements.

El treball en xarxa.

Projecte ubicat en el context local que, a través del treball en xarxa, participa, col·labora i es coordina amb tots els altres recursos existents per ajudar a optimitzar el treball realitzat amb els adolescents. En l’escolarització compartida hi participa l’adolescent, la família, l’EAP, el tutor/a de l’institut i el tutor/a de la UEC.

El treball per projectes.

Aquesta metodologia deriva de la filosofia pragmàtica que estableix que els conceptes s’entenen mitjançant les conseqüències observables i que l’aprenentatge implica el contacte directe amb les coses:

- S’orienta cap a un aprenentatge significatiu o producció concreta.

- Indueix un conjunt de tasques en les quals tots els alumnes poden implicar-se i fer un paper actiu, que pot variar d’acord amb els seus mitjans i els seus interessos.

- Suscita l’aprenentatge de sabers i de saber fer de gestió de projecte (decidir, planificar, coordinar. Elaborar,...), i provoca la necessitat d’aprendre nou coneixements per a poder arribar a un resultat.

- Afavoreix el mateix temps uns aprenentatges que figuren en el programa d’una o algunes disciplines del currículum dels alumnes.

- Permet treballar de forma globalitzada i generar la mobilització de sabers i saber fer, permet construir i desenvolupar competències bàsiques i professionals.

- Desenvolupa l’autonomia, la capacitat de fer tries i saber-les negociar així com el treball en grup.

- Ajuda a cada alumne a adquirir confiança en ell mateix i a reforçar la identitat personal i col·lectiva. Els alumnes són els protagonistes dels projectes.

 

L’aprenentatge servei (APS).

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que treballen les necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Es parteix d’una concepció de l’aprenentatge basada en l’exploració, l’acció i la reflexió per destacar l’aplicabilitat i utilitat de coneixement.

L’APS suposa:

- Un projecte educatiu amb utilitat social.

- Un mètode per a l’educació formal i no formal, per a totes les edats i que ha de comptar amb un temps i un espai precís.

- Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat.

- Un procés d’adquisició de coneixements i competències per la vida.

- Un mètode de pedagogia activa i reflexiva.

- Un treball en xarxa que coordini les institucions implicades en el projecte.

 

Especialitats formatives

UEC de perruqueria i estètica: Perruqueria de dones - homes i estètica corporal i facial a la perruqueria Unisex Noves Tendències.

UEC – PNO: Programa de Noves Oportunitats: Cuina, rebosteria, perruqueria, audiovisuals, jardineria, manteniment, aprenentatge - servei (APS), bicicletes, orientació educativa i laboral, coneixement de l’entorn, expressió artística i educació física.

 

Entitats col·laboradores: