Igualtat

Igualtat; Compromís de l’entitat

 

La política actual de l’entitat sobre la igualtat entre dones i homes, el rebuig a l’assetjament sexual, de raó de sexe i/o assetjament psicològic, és la següent:

OSCOBE vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

Totes les dones i homes de l’entitat tenen dret que es respecti la seva dignitat. Així mateix, tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (usuaris, ciutadania, clientela, proveïdors, col·laboradors externs, etc.) amb respecte, i de col·laborar perquè tothom sigui respectat.

D’acord amb aquests principis, OSCOBE declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe així com qualsevol altre assetjament de tipus psicològic no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància.

No han de ser ignorats i seran sancionats amb contundència.

Per aconseguir aquest propòsit:

OSCOBE demana que cada una de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre altres, assumeixin les seves responsabilitats:

Evitant aquelles accions, comportaments o actituds de naturalesa sexual, amb connotacions sexuals, que es fan per raó del sexe d’una persona o, en general, totes aquelles que són o puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per algú.

Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest protocol: no ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o s’agreugin, posant-los en coneixement i demanant suport a les persones adequades i donant suport a aquelles persones que els puguin estar patint.

OSCOBE  es compromet a:

Difondre un protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus membres i, en especial, l’equip directiu per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.

Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes situacions, nomenant una persona/una relació de persones amb la formació i aptituds necessàries per a aquesta funció.

Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins de l’empresa.

Garantir que totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.

Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti denúncia o denúncia interna o envers les persones que participin d’alguna manera en el recurs de resolució.

Aquesta Declaració es revisa periòdicament per tal d’assegurar que és l’adequada als principis de la Fundació. Es podrà consultar en els diferents taulells de l’entitat i es distribuirà a tots els seus membres.

                                                                                   

                                                                                       Sant Gregori,  21 de desembre de 2018.

Signat,

Salvador Ferran Pérez-Portabella                                    

President de l’entitat                                                          

                                                                                                  

 

Igualtat; Compromis de l'entitat