Nota legal - Política de privacitat

Avís de protecció de dades de caràcter personal: 

Mitjançant aquest avís de protecció de dades,  vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals. 

Responsable del tractament: 

FUNDACIÓ OSCOBE, compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, com també el que es disposa a la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

El Responsable dels fitxers es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.  

Delegat de protecció de dades:

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d’entrada disposats a aquest efecte en la webFUNDACIÓ OSCOBE en qualsevol altre canal, seran incorporades en un fitxer responsabilitat FUNDACIÓ OSCOBE amb la finalitat d’informar i promocionar els serveis que s’ofereixen i gestionar correctament la relació amb els clients i col·laboradors.  

Dret d’accés: 

L'accés al portal http://www.oscobe.com/ i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. 

Així mateix, el/la usuari/a de la webhttp://www.oscobe.com/, en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d’entrada disposats a aquest efecte a la web autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l’enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

Així mateix l'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades; el termini previst de conservació de les dades personals; l’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat; l’existència de decisions automatitzades; així com les garanties adequades que s’ofereixen en el cas de transferències internacionals de dades.

FUNDACIÓ OSCOBE no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Mútua; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes, com a virus informàtics o qualsevol altre; (iii) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Dret de rectificació:

La informació facilitada per la web és la vigent en la data de l'última actualització i FUNDACIÓ OSCOBE es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Dret de supressió (o dret a l’oblit):

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades. L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan: les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; quan es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; quan l’interessat s’oposa al tractament; quan les dades s’han tractat il·lícitament; quan les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal; així com, quan les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Dret d’oposició:

Totes les dades sol·licitades a través de la web són obligatòries. En cas de no ser facilitades, el Responsable dels fitxers no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats. Igualment l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan: el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer; quan el responsable del tractament les ha de deixar de tractar; quan el tractament té per objecte el màrqueting directe; així com quan el tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

El consentiment s’entendrà prestat sempre i quan no es comuniqui expressament la revocació d’algun dels tractaments indicats anteriorment. A aquest efecte, el/la usuari/a podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats dirigint-se a FUNDACIÓ OSCOBE. El/la usuari/a de la web serà el/la únic/a responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el Responsable dels fitxers de bona fe només com a prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment el Responsable dels fitxers es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

Dret a la limitació del tractament:

El lloc Web de FUNDACIÓ OSCOBE utilitza cookies: http://www.oscobe.com/ca/politica-de-cookies  No obstant, si es produeix qualsevol canvi en la política de privacitat referent a això en serà immediatament advertit a través d’aquest lloc Web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat. El lloc Web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de dades:

L’interessat té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable. D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

El/la usuari/a del web podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a FUNDACIÓ OSCOBE NIF:  G17143108 Dir. postal Zona Sant Medir, s/n - 17150 Sant Gregori (Girona) Telèfon:972 22 16 57Mail: info@oscobe. Web:http://www.oscobe.com.