Unitat d'Escolarització Compartida - UEC

L’entitat impulsora d’aquest projecte és la UTE Fundació OSCOBE- Escola Noves Tendències que s’han unit per dur a terme els  projectes, UEC - UEC PNO

Les UEC’s tenen per finalitat donar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO, que pot presentar problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació.

L’objectiu de les UEC’s és garantir l’acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del GESO, així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat, o bé l’accés a la vida activa mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats a les seves necessitats.

Temporalització dels tastets d’oficis que s’ofereixen a les nostres UEC’s:

  • UEC:  Perruqueria, estètica i  serveis de restaurant. Durada de 12 de setembre 2016 a 23 de Juny 2017.
  • UEC PNO: Manteniment, cuina,  perruqueria, jardineria, educació física, coneixement de l’entorn, expressió artística i orientació educativa i laboral. Durada  d’1 de setembre 2016 a 31 de Juliol 2017.

Amb el suport de: