Acollida Residencial

Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)

El Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) disposa de 10 places ("Can Tai") per a joves en règim de tutela, conveniades amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu general: ajudar a assolir l'autonomia als menors acollits que els permeti arribar a la majoria d'edat amb uns mínims hàbits socials i els garanteixi un comportament normalitzat dins de la societat.

Autonomia entesa com interdependència entre el jove i el social i l'assoliment d'un grau de responsabilitat adequat.

Gestionat per Suara Cooperativa.

Amb el suport de:

Programa de Pisos d'Autonomia

La Fundació disposa de tres pisos d'autonomia a la ciutat de Girona per a joves extutelats, d'entre 16 i 18 anys, amb conveni de l'Àrea de Suport al Jove.

Objectiu: Garantir una atenció integral, adaptada a les necessitats de cada jove, per dur a terme un procés de desenvolupament cap a l'autonomia de forma global en el si del projecte socioedatiu, implicant i fent partíceps als joves de manera proactiva. 

Amb el suport de:

    

 

PAJ  Pis Assistit per Joves  

El Pis Tramuntana, situat a la població de Figueres, és un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de joves d’entre 16 a 18 anys, tutelats per a  la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que es troben en un procés de desinternament progressiu de les institucions, per tal que els permeti assolir una integració social i laboral òptima.

 

Objectiu general: és donar resposta a situacions i necessitats de joves que requereixen una especialització tècnica alternativa a la seva família d’origen, facilitant un procés socioeducatiu, d’autonomia i emancipació per a la vida adulta.

 

Amb el suport de: