Acollida Residencial

Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)

El Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) disposa de 10 places ("Can Tai") per a joves en règim de tutela, conveniades amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu general: ajudar a assolir l'autonomia als menors acollits que els permeti arribar a la majoria d'edat amb uns mínims hàbits socials i els garanteixi un comportament normalitzat dins de la societat.

Autonomia entesa com interdependència entre el jove i el social i l'assoliment d'un grau de responsabilitat adequat.

Gestionat per Suara Cooperativa.

Amb el suport de:

Programa de Pisos d'Autonomia

La Fundació disposa de dos pisos a la ciutat de Girona per a joves extutelats, d'entre 16 i 18 anys, amb conveni de l'Àrea de Suport al Jove.

Objectiu: Garantir una atenció integral, adaptada a les necessitats de cada jove, per dur a terme un procés de desenvolupament cap a l'autonomia de forma global en el si del projecte socioedatiu, implicant i fent partíceps als joves de manera proactiva. 

Amb el suport de: